Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Levande Export Limited (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.fashion4VIP.net (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.2. Před zasláním objednávky Fashion4vip je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující Fashion4vip kliknutím na tlačítko „Pokračovat v objednávce“.

3.3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Fashion4vip kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Fashion4vip neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Fashion4vip  je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3.6. Fashion4vip si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3.7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3.8. Všechny vystavené faktury jsou kupujícím k dispozici na stránce www.fashion4vip. Faktury se dají stáhnout ze stránky „Historie objednávek“ Vašeho zákaznického účtu, kliknutím na odkaz „Můj účet“

3.9. Pokud stornována vyřízená objednávka nebo nevyzvednutá objednávka zaslaná na dobírku nebude kupujícím vyzvednuta, bude po kupujícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží, tj. poštovné, doběrečné a balné. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši nákladů na expedici zboží.

3.10. Doba doručení balíků do České Republiky z hlavního skladu ve Velké Británii je obvykle 9-12 pracovních dní od zpracování objednávky. Společnost Levande Export Limited neručí za zdržení objednávky v důsledku jakékoliv překážky mezi Velkou Británii a Českou Republikou, ve smyslu stávky na trase, přírodních katastrof, dopravních nehod apod. Prodloužením přepravní lhůty 9-12 pracovních dní nezaniká kupní smlouva mezi zákazníkem a naší společností.

 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Společnost provozující internetový obchod Fashion4VIP si vyhrazuje právo na změny a omyly při cenotvorbě veškerých produktů a služeb nabízených na tomto portále.


 
5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. V případě, že chce kupující odstoupit od kupní smlouvy, tak bude smlouva od počátku zrušena. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese prodávající náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, ty jsou počítány podle ceny nejnižší možné.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží ve stavu v jakém jej zakoupil.

5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy informace@fashion4VIP.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 
9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 
11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 
12. VRÁCENÍ ZBOŽÍ/REKLAMACE

12.1 Vrácení peněz a výměna zboží
Prvořadě usilujeme o uspokojení potřeb našich zákazníku. Pokud nejste spokojeni s Vaším nákupem, využijte našich reklamačních služeb. Jako formu reklamace použijte e-mailový kontakt na naše zákaznické centrum e-mail: informace@fashion4vip.net.
 

12.2 Vrácení zboží ve 14 dení lhůtě
Veškeré nevyhovující/špatně zaslané zboží, zakoupené na stránkách fashion4vip, lze vrátit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky. Nejzašší termín pro odeslání zpět takto nevyhovujícího zboží je 14tý kalendářní den od převzetí zboží - tento termín odeslání potvrdí zákazník zasláním útržku od přepravce. Fashion4vip si vyhrazuje právo nepřijmout na vrácení jakékoliv zboží, které bude vráceno po 14 kalendářních dnech, nepředložil-li kupující útržek, který potvrzuje nejzašší datum odeslání nevyhovujícího zboží a to 14tý kalendářní den od převzetí zásilky. Zboží, které bude doručeno na naší adresu pro vrácení zboží po této lhůtě, bude zasláno zpět kupujícímu na jeho vlatní náklady.

12.3 Zásady vrácení zboží:
1. Pro získání peněžní náhrady, či výměnu zboží, musíte získat nejprve oprávnění pro vrácení, od našeho zákaznického servisu, jinak se může stát, že Vám bude Vaše reklamované zboží vráceno.
2. Uveďte prosím důvod reklamace, a zpáteční adresu.
3. Zboží pečlivě zabalte. Přiložte k balíčku následující informace: Jméno, na které byla provedena objednávka, adresu, číslo objednávky, důvody reklamace, a číslo účtu, na které chcete částku vyplatit.
4. Doporučujeme zasílat reklamace pomocí sledovaných zásilek. Nepřijímáme zásilky, které jsou nám doručovány na dobírku.
5. Peněžní prostředky jsou klientovi vypláceny do 14 dní od přijetí reklamovaného zboží.

12.3 Upozornění:

12.3.1 Pro šperky:
Ze zdravotních důvodů nemohou být některé produkty, jako například náušnice nebo piercingy, vráceny. Pokud chcete vrátit Vaši položku, prosím upozorněte nás nejdříve e-mailem s uvedeným důvodem reklamace a číslem objednávky do 14 dnů od obdržení zboží. Jakýkoliv výrobek musí být zaslán zpět v originálním balení.

12.3.2 Pro oblečení:
Neprané, nenošené či nepoškozené výrobky mohou být vráceny do 14 dní od obdržení zásilky. Výrobky musí být před vrácením ve stavu, v jakém jste je obdržely, nebo Vám bude výrobek odeslán zpět, na Vaše náklady. Vrácené oblečení přijímáme pouze s veškerými visačkami, a jinými atributy, se kterými bylo zboží zákazníkovi dodáno. Pokud jsou visačky odstříhnuté, nebo nám zboží nedodáte s průvodními atributy, tak si vyhrazujeme právo zboží zpět nepřijmout, a bude Vám na Vaše náklady zasláno zpět.

12.3.3 Pro boty/tašky/doplňky:
Jak jistě předpokládáte, požadujeme, aby zboží, které vracíte, bylo nepoužité v originálním balení.

12.3.4 Pro brýle:
1. Pokud je nějaký problém s kvalitou naších brýlí, vyžadujeme podrobný popis a fotografie, které nám přiblíží problém. Poté zařídíme výměnu zboží.
2. Všechny naše brýle prošly před odesláním přísnou kontrolou. Zatím se nám nestalo, že by přišly brýle rozbité.

12.3.5 Zásady pro výměnu zboží:
Výměna zboží je možná pouze pro kazové výrobky, výrobky poškozené již při převzetí, či pokud Vám velikost výrobku nevyhovuje. Výrobek musí být vrácen do 14 dní od obdržení, a zákazník hradí poštovní poplatky za celý výměnný proces. Všechny výrobky je možné vyměnit pouze za výrobek se stejnou cenou. Mějte prosím na paměti, že výměnu zboží provedeme až potom, co obdržíme Vaše vrácené zboží. Zákazník hradí všechny poštovní poplatky za celý výměnný proces, což znamená, že nám musí zaplatit poštovné za odeslání nového výrobku zpět k zákazníkovi. Dostupnost výměny zboží není garantovaná. Zašleme Vám upozornění na e-mail při dokončení výměnného procesu.

12.4 Pro kontaktování zákaznického servisu ohledně otázek týkajících se reklamačního oprávnění nám prosím napište ne tento email: informace@fashion4vip.net
 

13. NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

13.1. Pokud zákazník nevyzvedne objednané zboží v odběrné lhůtě, a toto zboží je nám vráceno, jako nedoručené, tak si vyhraňujeme právo po tomto zákazníkovi vymáhat poštovné a balné všech kusů zboží v této objednávce obsažených.

13.2. Jelikož zboží putuje z našeho hlavního skladu ve Velké Británii, tak si vyhraňujeme právo na vymáhání všech těchto položek:

 a) Poštovné z Velká Británie do České Republiky, popřípadě Slovenské Republiky: 90 Kč

 b) Cena dle ceníku přepravce po České či Slovenské Republice:
  1) PPL bez dobírky: 93 Kč
  2) PPL vč. dobírky: 120 Kč
  3)Česká pošta bez dobírky: 88 Kč
  4)Česká pošta vč. dobírky: 88 Kč
  5) Slovenská pošta bez dobírky: 90 Kč
  6) Slovenská pošta vč. dobírky: 103 Kč
  7) UPS bez dobírky: 88 Kč
  8) UPS vč. dobírky: 107 Kč

 c) Balné jednoho kusu zboží v objednávce: 85 Kč
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Levande Export Limited, 31/F, Chinachem Century Tower, 178 Glouchester road, Wanchai, Hong-Kong, No° 1964950